Gjessøya.no

GJÆSØEN PÅ 1700-TALLET - 
SKIBSHANDLEREN OG ASTRONOMEN TOLDORPH 
og hans HILLEBORG 


            Tilbake  til  startsiden             
 
De første eiere i Ellefsen-slekten man kjenner til at bodde på Gjessøya - Gjøsøen - Gjæsøen - var Hilleborg Sørensdatter og hennes mann Christian Tholdorph. Gamle dokumenter viser at Toldorph må ha drevet en blomstrende skipshandlerforretning, og at disse må ha ført en livsstil som vi nå til dags ikke helt forbinder med en øy i havgapet. Men den gang var dette ikke uvanlig; det bodde flere borgere utenfor Arendal enn inne i byen, som hadde fått bystatus i 1723. Internasjonal handel og sjøfart satte sitt preg på tilværelsen i skipperhusene på handelssteder som Sandvigen, Rævesand, Merdø osv. Ellefsen-familien var forøvrig en av Arendals mektigste familier på 1700-tallet. 

I tillegg til at Tholdorp drev skipshandel med bevilling for både Arendal og for disse travle uthavnene, var han også kjent som astronom og lærd. Hilleborgs på sin side var som ung arving blitt gjenstand for intriger som ikke sto tilbake for rokokkotidens intriger mer sentralt i Europa.

HILLEBORG
tilhørte Ellefsen-slekten i Arendal. Hun var gift to ganger, først med den atskillig eldre, berømte oberst Peder Colbjørnsen i Halden, deretter med Christian Tholdorp, som hun bosatte seg sammen med på Gjessøya fra rundt 1740. De hadde ingen barn.

Hilleborg var født i 1705 og var datter av den velstående rederen og trelasthandleren Søren Pedersen i Arendal (død 1728, - som igjen var sønn av den første Peder Ellefsen (1639-1705, C3 i Ellefsen-Dedekam-slektsboken). Hilleborgs mor Ellen overtok mannens blomstrende forretning som reder, trelasthandler og eiendomsbesitter da hun ble enke, og drev denne forretningsvirksomheten videre i 14 år, ikke uten konflikter. 

Hilleborgs mor hadde spilt en usedvanlig kynisk rolle for få Hilleborg skilt fra sin første mann, den atskillig eldre Peder Colbjørnsen på Fredrikshald, for å avskjære datteren fra en betydelig arv som moren selv og andre var ute etter. (Dette kan man lese utførlig om i Arendal Byes Historie. Moren hadde ikke mindre enn drukket den unge datteren Hilleborg full på "sød Karveaqvavit" og plassert en mann i sengen hennes for å bevise utroskap og presse frem en skilsmisse. Peder Colbjørnsen*)  var berømt for sin innsats i krigen mot svenskene og Karl 12. i Halden, og Hilleborg hadde m.a.o. vært svigerinne til Anna Colbjørnsdatter på Norderhov.)

Forholdet mellom ekteparet Hilleborg og Christian Tholdroph, og Hilleborgs mektige familie i Arendal, var derfor ikke det beste. Så når man leser at Hilleborg sjelden forlot Gjessøya, hadde det nok sine grunner. Hilleborgs 20 år yngre lillesøster Cathrine Elisabeth (omtalt av sin mann som "høna") hadde 18 år gammel giftet seg med den 27 år eldre Anders Andersen Dedekam, som hadde seilt opp som kronprins i Ellefsen-bedriften og overtatt ledelsen ved siden av moren Ellen. Dette var heller ikke noe som Hilleborgs bror Jacob var særlig begeistret for, og i Arendals Byes Historie kan man lese side opp og ned om konfliktene i familien og om Dedekams "hensynsløshet og herskerånd". Selv om Dedekam var byens største skatteyter, var han tydeligvis ikke mye populær, og lå i stadige rettssaker sågar med med sin egen far og svigersønn.  

 "Toldorph levede stadig i Uvenskab med Dedekam, og da denne efter Svigermorderens Død gjentagende inbød Toldorph til et Samfrændeskifte, undslog Toldorph sig altid for at møde, under det Paaskud, at han havde ondt i en Arm."

Hilleborg skal etter sigende ha innfunnet seg i morens begravelse "uden at være iført den dybe Sørgedrakt, som den Tids Skik udkrævede".

 

CHRISTIAN THOLDORP - ASTRONOM OG LÆRD

Men Christian Tholdorp og Hilleborg levde tydeliglis på sin side et svært godt liv ute på Gjæsøen. 

"Ifølge de i Slægten opbevarede Traditioner skal Toldorph have ført et meget indgetogent (tilbaketrukket) Liv paa Gjesøen og sysselsat sig med astronomiske Observationer. Han siges ogsaa at have eiet et temmeligt stort Bibliotek, og i sit private Arbeidsværelse havde han oppstillet et Menneske-Skelet. Det gav Anledning til det Rygte, at han var et Slags Troldkarl, og at han om Nætterne havde Samkvem med Aander. Almuen satte ham imidlertid meget høit og konsulerede ham jevnligt i alle private Anliggender. Hans Hustru, Hilleborg Sørensdatter, levede i særdeles godt Forhold med denne sin anden Mand, hvem hun blot overlevede i 9 Maaneder; ogsaa hun forlod sjelden Gjesøen. Begge Æktefolk ligger begravne i Tromø Kirke." 


 
 

SKIPSHANDLER:
I Arendal Byes Historie kan leses følgende:
"Hilleborgs anden Mand, Christian Toldorph, der først var Skipper, derpaa Kjøbmand i Arendal, hvor han boede paa Tyholmen og havde Krambod ved Batteriet, nedsatte sig senere som Skibsproviantør paa Gjesøen. I 1761 meddeltes han kgl. Bevilling til at forsyne Landets egne saavelsom fremmede, "der paa Havnen" indommede skibe med Øl, Brød og andre Ting af Landets egne Produkter og Varer. Samme Aar ble denne Bevilling udvidet til ogsaa at gjælde Proviantering af Skibe paa Merdø, Sandvigen og Rævesand. Af forefundne Regninger kan man se, at Toldorph bl.a. til Vinkællerne i Arendal har indsendt Tobaksblade for at lade disse omarbeide til Kardus- og Skraatobak."

Det heter at Tholdorp provianterte slaveskipet Fredensborg , som lå på været i Rævesand-fjorden på vei til Vest-India i 1767, men i boken SLAVESKIPET FREDENSBORG av Leif Svalesen (1996) kan leses følgende: 

"Mens Fredensborg ligger oppankret på Merdø havn, benyttes anledningen til oppfylling av friskt vann. En påpasselig kaptein sørget alltid for å fylle opp vannfatene når anledningen bød seg. Styrmann Ferentz tar med seg fem mann og henter fem favner bjerkeved og noen årer av gran, som han kjøper av Toldorph. Han bor på Gjessøya og er mekler på Merdø havn."  

Det står ingen ting om proviantering hos Tholdorp utover dette, selv om proviantering er utførlig behandlet ellers i boken.

Hilleborg og Christian ble svært gamle. Deres velkledde og godt konserverte lik er inngående beskrevet i Arendal Byes Historie, da deres kister ble åpnet igjen i 1883, nærmere 100 år etter deres død. De var begge nærmest balsamert, Tholdorp bredskuldret med langt hår og midtskill, Hilleborg yndig pyntet med kniplinger og røde bånd.

Hvilken livsstil ekteparet Tholdorp har ført på Gjessøya, får man en viss idé om fra skifteprotokollen over Hilleborgs bo etter hennes død i oktober 1784. Arvingene var Toldorphs to brødre (en var prest i Horsens i Danmark og en var postmester i Christiansand), og Hilleborgs lillesøster Cathrine Elisabeth (nå enke) samt broren Jacob. Bare Hilleborgs smykker og gjenstander i gull og sølv utgjør alene 50 opptegnelser hvorav dusinvis av sølvtøy, til en verdi av tilsammen 3.804 riksdaler (like mye som øyas verdi.) "Et Sex Rades Kiæde af Guld med laas" er alene oppført til 56 riksdaler. 

Etter Christian Toldorph og Hilleborgs død, ble Gjessøya solgt - først på auksjon sannsynligvis i 1784 til kjøpmann Stian Herlofson (han får skjøtet i april 1787) og deretter på auksjon den 4. april 1796 til major Christopher Heinrich von Holfeldt, som i 1792 hadde giftet seg med den velstående enken Margrethe (Pedersdatter) Ellefsen i Ellefsen-grenen i vår stamtavle, som var en (42 år yngre) slektning av Hilleborg.

Hilleborgs svoger Anders Andersen Dedekam hadde forøvrig vært gift en gang tidligere, nemlig i 1726 med Aasille Johnsdatter, datter av John Nilsen Næskil  i Andersen-grenen i vår stamtavle.  Aasille var søster av Maren Johnsdatter, som altså er en av våre stammødre. Sammen med Aasille, som døde allerede i 1734, hadde Anders Andersen Dedekam 3 døtre, mens han sammen med Hilleborgs lillesøster "høna" hadde 1 sønn og 3 døtre. 

En av døtrene med Aasille - Dorthe - var igjen gift med Thomas Ellefsen, Hilleborgs jevngamle tremenning, som var bror av Hans Ellefsen E2 i Ellefsen-grenen i vår stamtavle, og onkel til Margrethe, hvis mann Christopher Henrich von Holfeldt kjøper Gjessøya i 1796. Som vi ser er det flere forbindelseslinjer mellom de to grenene av stamtavlen vår - Anderssen-grenen og Ellefsen-grenen - langt bakover i tid. 

') Fra Aschehough og Gyldendals Leksikon: "Peder Colbjørnsen, 1683-1738, handelsmann i Halden, bror av Hans Colbjørnsen og halvbror av Anna Colbjørnsdatter. Stadskaptein i 1714, opprettet og ledet Colbjørnsens frivillige kompani 1716; han og broren lot byen sette i brann for å drive svenskene ut."
Broren Hans Colbjørnsen "drev betydelig skipsrederi og trelasthandel i Halden. Deltok ivrig i byens forsvar mot Karl 12 (1716)". Halvsøsteren Anna Colbjørnsdatter "ca. 1665-1736, i 1682 gift med Jonas Rasmus, sogneprest i Norderhov. Etter tradisjonen bevertet hun en svensk militæravdeling (500 mann) som som skulle angripe den norske hær i Lier og innta Kongsberg, så godt at de følte seg helt trygge og lett ble overrumplet av en norsk avdeling som hun visste var i nærheten (1716)."